Pradžia


 

   Sveiki atvykę į Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Panevėžio apskrities skyriaus puslapįSveikinimai su ŠV. Kakėdomis.jpg

20160709_120007“ koliažas.jpg

LKRKA Panevėžio apskrities skyrius

  LKRKA ĮKŪRIMAS IR VEIKLOS TIKSLAI


   Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacija įkurta 1999 m.kovo mėn. 3 d. LKRKA  juridiškai įregistruota LR Teisingumo ministerijoje kovo mėn. 23 d.


  LKRKA Panevėžio apskrities skyrius įkurtas 1999 metų lapkričio 15 d. Pirmuoju vadu buvo išrinktas vyresnysis leitenantas  Ričardas Stacevičius. Nuo 2000 metų pabaigos skyriui vadovavo majoras Antanas Pranskūnas. Nuo 2005 metų skyriui vadovauja kapitonas Bronius Zaronskis, kuris šiuo metu yra ir LKRKA viceprezidentas.

   LKRKA PAS, kaip savarankiškas skyrius, įsteigta 2006 m. balandžio 11 d. Steigėjai – 3 LKRKA Panevėžio skyriaus nariai. LKRKA PAS savo veiklą vykdo vadovaudamasis LKRKA PAS įstatais, vėliavos, narystės, uniformų dėvėjimo nuostatais. Visuotinis narių susirinkimas renka LKRKA PAS vada, taryba, revizijos, apdovanojimų ir skatinimų vertinimo, materialinių vertybių nurašymo komisijas. Taryba paskire iždininką. LKRKA PAS turi emblemą ir vėliavą.

  Nuo 2004 m. LKRKA , taip pat ir LKRKA PAS nariai, aktyviai dalyvauja CIOR (NATO valstybių rezervo karių konfederacija) veikloje. Konferencijos ir seminarai vyko Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, Čekijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje.


 1.   Lietuvos  kariuomenės  rezervo  karių  asociacijos Panevėžio apskrities skyrius  (toliau  tekste  -  Panevėžio apskrities skyrius, sutrumpintai –  PAS) yra savanoriškai susivienijusių Lietuvos kariuomenės aktyviojo, parengtojo rezervo, atsargos ir dimisijos karių (generolų, vyresniųjų ir jaunesniųjų karininkų, puskarininkių, seržantų ir viršilų, jūreivių ir eilinių) visuomeninė organizacija. Aktyviojo, parengtojo rezervo, atsargos ir dimisijos kariai, toliau tekste-rezervo kariai.

2.  PAS savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Visuomeninių organizacijų
įstatymu, LRV nutarimais, kitais įstatymais, LKRKA ir šiais Įstatais. Tarptautinių asociacijų, kurių nare ji gali būti priimta, įstatais (ar kitais jų veiklą reglamentuojančiais dokumentais).

3.  PAS yra juridinis asmuo, turintis spaudą, atsiskaitomąją, valiutinę ir kitas
sąskaitas LR bankuose, savo simboliką (vėliavą, nario pažymėjimą, ženklą),apdovanojimus ir tradicijas. Ji gali turėti valiutines sąskaitas užsienio valstybėse.

4.      PAS yra ne pelno siekianti organizacija. PAS  atsako už savo prievoles jai priklausančiu turtu. PAS neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už jos prievoles.

5.      PAS veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įstatymų numatyta tvarka  gali veikti ir už jos ribų.

6.      PAS įsteigtas neribotam laikui.

 PAS tikslai ir uždaviniai

9.       Apjungti apskrities rezervo karius į visuomeninę organizaciją.

10. Stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir gynybinę galią.

11. Teikti pagalbą rengiant kariuomenės rezervą.

12. Palaikyti ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių giminingomis organizacijomis.

13. Stoti į  giminingas visuomenines organizacijas ir dalyvauti misijose.

14. Palaikyti nuolatinį rezervo karių ryšį su Lietuvos kariuomenės vienetais.

10.     Rūpintis rezervo karių fiziniu pasirengimu, skatinti juos laikytis ir propaguoti
sveiko gyvenimo būdą.

15. Rūpintis rezervo karių ir jų šeimų narių socialinėmis garantijomis.

16. Ugdyti rezervo karių pilietiškumą ir pagarbą karinei tarnybai.

17.   Prisidėti rengiant Lietuvos visuomenę ir jaunimą pilietinei savigynai, krašto
gynybai, ugdant jų patriotizmą.

18.        Puoselėti Lietuvos kariuomenės istoriją ir tradicijas.

19.        Dalyvauti įstatymų ir kitų teisinių aktų projektų, susijusių su Lietuvos kariuomene,
rengime bei tobulinime.

20.   Organizuoti konferencijas, seminarus, parodas ir kitus renginius.

21.   Steigti visuomenines informavimo priemones, užsiimti leidybine veikla.

24. PAS sudaro tikrieji nariai, nariai rėmėjai ir garbės nariai.

25.   Tikraisiais     nariais gali     būti  Lietuvos     Respublikos piliečiai - Lietuvos
kariuomenės aktyviojo, parengtojo rezervo, atsargos ir dimisijos (generolai, vyresnieji ir jaunesnieji karininkai, puskarininkiai, seržantai ir viršilos, jūreiviai ir eiliniai) kariai.

26. Nariais  rėmėjais gali būti LR piliečiai ir išeivijos lietuviai, netarnavę Lietuvos kariuomenėje, bet pritariantys PAS tikslams ir remiantys jos veiklą.

27.   Garbės nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir išeivijos lietuviai,
nusipelnę Lietuvos kariuomenei, PAS arba nuveikę PAS ypač svarbius darbus.
Taip pat PAS nariai.
Garbės  nario  vardą suteikia PAS susirinkimas, tarybos teikimu.

28.  Tikrieji nariai ir nariai rėmėjai moka tarybos nustatytą stojamąjį ir kasmetinį nario
mokestį.

Išimtinais atvejais, esant sunkiai materialinei padėčiai, tarybos sprendimu, jie gali būti atleidžiami nuo nario mokesčio mokėjimo.

Nariui išstojus iš PAS ar jį pašalinus, mokesčiai negrąžinami. Narys privalo vadui grąžinti nario pažymėjimą

29.   Norintysis būti PAS nariu, užpildo nustatytos formos duomenų anketą ir
prašymą ir kartu su dviejų LKRKA  narių (narių rėmėjų) rekomendacijomis, pateikia  PAS vadui  ar poskyrio vadui, pagal gyvenamąją vietą.

30.   Ar priimti į PAS narius, dokumentus pateikusįjį asmenį, sprendžia PAS susirinkimas ir tokį sprendimą įformina protokolu. Taryba taip pat atsako už dokumentų pildymo ir pateiktos informacijos teisingumą. Protokolu įforminamas ir nario pašalinimo ar išstojimo iš PAS faktas.

 31.  Narys (narys rėmėjas) išstoja iš PAS pateikdamas  prašymą raštu PAS vadui
ar  poskyrio vadui.

32. Narys (narys rėmėjas) iš PAS gali būti pašalintas:

32.1. Per kalendorinius metus, nustatyta tvarka, nesumokėjes nario mokesčio.

32.2.Ilgiau kaip 6 mėn., be pateisinamų priežasčių, nevykdęs savo įsipareigojimų PAS.

32.3.Pažeidęs PAS įstatus, pakenkęs PAS įvaizdžiui ar suteršęs PAS nario vardą,

33. PAS nariais negali būti asmenys:

33.1.  Kuriems apribotas veiksnumas.

33.2.  Dalyvavę veikloje prieš Lietuvos valstybę.

33.3.  Teisti už tyčinius nusikaltimus ir teistumas nėra išnykęs.

33.4.  Atleisti iš Lietuvos kariuomenės už nusižengimus.


                                                  rudens-peizazas-5bd5b2f3d59fe.jpg    

  jjhhggg.jpg


      LKRKA-Panevėžio-apskrities-skyrius-gali-džiaugtis-ne-tik-karių-skaičiumi-bet-ir-aktyvumu-veikla.-LKRKA-Panevėžio-apskrities-skyriaus-nuotr.jpg


      4451862_orig.jpg


       15974989_1448883825124040_1252118174488454585_o.jpg


       P9141297.JPG                                                                                                  

  

18620017_1357223277687119_328544416934781334_n[1].jpg


18595491_1357223274353786_3648961066735420984_o[1].jpg


37633101_1299959463469876_417811734200320000_o.jpg


50.JPG
17553963_1419164981475742_7731665911311791324_n.jpg


Pilna informacija ruošiama

Naujienos

Nauja  
      IT administratorius.png           url.png
           Prisijunkti  čia

      Gismeteo.lt -ORAI

            lkrka_zenkliukas.jpg  
    imgres.jpg
     01mt7z1388.jpg
     kelione-71105170.jpg
      20160217_173945 (2).jpg
     koncertine_istaiga_panevezio_garsas.jpg
   
   14908246_770531099751640_3360426814771797025_n.jpg

   as.jpg
   
  https://day.lt/diena/

               logo.gif
  KAM aktuali informacija ČIA
    
 Reikalinga kiekvienam ČIA   
    P
                         Picture
    
   10858498_965282693499188_1171282861872239694_n.jpg
  
  


Informacija trumpai

Draugai

 
ranku-paspaudimas-54db3b0dde8be.jpg

12115739_1148771588485524_1967939321614205144_n.jpg


  aks-zenkas.jpg
 Atsargos karininkų sąjunga
 http://lkakspanevezys.fweb.lt/
  
     LOGO-horizontal.png
  https://www.sauliusajunga.lt/
alfonso-smetonos-sauliu-5-oji-rinktine/


  lnva.jpg
 
Lietuvos nacionalinė karių 
ir veteranų asociacija

 


  mindaugo husaru bataliono.jpg
 
Mindaugo batalionas

   934957_279362402203690_2049849038_n.jpg
 
Lietuvos gynybos blogeris
 
     logo.png
  http://www.lpveteranai.lt
 Lietuvos policijos veteranų 
  asociacija