Narystė

 

       


unnamed.jpg 20663853_1245215468920420_1458531286401583288_n.jpg

                                                                                       KAS GALI  BŪTI ASOCIACIJOS NARIU?


  Asociacijos nariu gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai tarnavę Lietuvos kariuomenėje gaunantys pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą, taip pat dar tarnaujantys kariai, ir stojimo į asociaciją dieną, turintys teisę šią pensiją gauti.  Kiti asmenys pripažįstantys asociacijos įstatus ir norintys dalyvauti jos veikloje, gali tapti nariais rėmėjais.

 

 

            KAIP TAPTI ASOCIACIJOS NARIU?

 

  Asociacijos nariu tampama:

  • Pateikus asociacijos valdybai prašymą įstoti į asociaciją;
  • Užpildžius nustatytos formos nario anketą;
  • Vadovautis Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos įstatais ir įsipareigojus laikytis jų reikalavimų.
  • Susimokėjus į LKRKA PAS sąskaitą 40 Eur (20 Eur - stojamasis mokestis ir 20 Eur - metinis nario mokestis) (

    Luminor Bankas 

     a.s. Nr. LT424010041200377245, juridinio asmens kodas 300559715

    nustatyto dydžio nario metinį (stojamąjį) mokestį;

 Taryba priima sprendimą artimiausiame savo posėdyje.

 

  Narystės nuostatai.

 

           KOKIA NAUDA BŪTI ASOCIACIJOS NARIU

 

  Asociacija sprendžia kartu su valstybinėmis institucijomis atsargos karių socialines problemas, medicininės reabilitacijos klausimus. Taip pat asociacija gali verstis ūkine komercine veikla įdarbindama narius ir artimiausius giminaičius tos veiklos funkcijoms vykdyti. Savo ruožtu asociacijos nariai propaguoja ir populiarina kario profesiją, puoselėja ir stiprina organizaciją. 


 

   

LKRKA PAS NARYSTĖS NUOSTATAI

 

                                        I.PRIEMIMA Į  LKRKA PAS NARIUS

   1. Stojantisis LKRKA PAS tarybai (toliau-tarybai), išskirtiniais atvejais- poskyrio vadui, pateikia šiuos dokumentus:
 -prašymą su dviejų LKRKA narių rekomendacijomis (1 priedas) ;
 -nario anketą (2 priedas) ir dvi spalvotas nuotraukas 35x45 mm, ir (arba
) skaitmeninę nuotrauką (pageidautina PNG formatu), kurios plotis  200 px, o aukštis gali būti nuo 200 px iki 300 px;                                                              -Lietuvos kariuomenės atsargos (dimisijos) karinino, puskarinkio, kario pažymejimo kopija;                                 1.1.  Kandidatai į narius rėmėjus -asmens dokumento kopiją, nario anketą ir trumpą motyvacinį laišką;                 -juridiniai asmenys-įmonės registravimo pažymėjimą ir trumpą veiklos aprašymą                                                 -dvi 35x45 mm nuotraukas;                                                                                                                                       1.2. Dokumentus dėl stojimo į LKRKA PAS galima išsiųsti paštu šiuo adresu: LKRKA Panevėžio apskrities skyrius, Staniūnų g. 66-209, Panevėžys, LT- 36142, arba pateikti asmeniškai, atvykus į LKRKA PAS buveinę.                                                                                                                                                                         2. Stojantysis į LKRKA PAS turi susipažinti su LKRKA PAS įstatais ir jo reikalavimais, bei šia atmintine.         3. Stojančiojo prašymą svarsto LKRKA PAS taryba, sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei tarybos narių. Priėmimo klausimas įtraukiamas į susirinkimo dienotvarkę, kur priimamas galutinis sprendimas.                                                                                                                             4. Patenkinus stojančiojo prašymą, jis sumoka stojamąjį (vienkartinį) mokestį ir nario mokestį už einamuosius metus. Jei sprendimas dėl priėmimo yra priimtas po einamųjų metų balandžio 1 d., liepos 1 d. ar spalio 1 d., naujasis LKRKA PAS narys moka 25 proc. mažesnį mokestį už kiekvieną ketvirtį.       Nustatyto dydžio 5 Eur stojamąjį ir 15 Eur metinį nario mokestį (iš viso 20 Eur) reikia pervesti į LKRA PAS sąskaitą: Luminor bankas, Nr. LT424010041200377245, juridinio asmens kodas 300559715, banko kodas 40100, skyriuje „Mokėjimo paskirtis“ nurodyti: „Vardas, pavardė, LKRKA PAS nario mokestis (stojamasis įnašas)“.                     5. Išrašius nario pažymėjimą, jį naujam LKRKA PAS nariui paprastai įteikia LKRKA PAS  vadas (pažymėjimas išrašomas tik sumokėjus stojamąjį ir nario mokestį).

6. LKRKA PAS tarybos ne priimti asmenys turi teisę kreiptis į visuotinį susirinkimą, kuris priima sprendimą paprasta balsų dauguma. Visuotinio susirinkimo sprendimas yra galutinis. 

                                                                 II. NARIŲ APSKAITA

   7. LKRKA PAS narių apskaitą tvarko štabo viršininkas ar jo paskirtas asmuo. Jis tvarko LKRKA PAS narių sąrašą ir saugo,nustatyta tvarka, narių asmenines bylas, įskaitos lapus (3 priedas).
   8. LKRKA PAS narys, išvykstantis į kitą gyvenamąją (darbo) vietą, esančią kito regioninio skyriaus veiklos teritorijoje, privalo pranešti apie tai vadui ir ne vėliau kaip per 7 darbo dienas (nuo atvykimo dienos) įsirašyti į ten esančio regioninio skyriaus įskaitą. Jei naujoje gyvenamojoje (darbo) vietoje regioninio skyriaus nėra, narys privalo stoti į artimiausio (jam patogiausio) regioninio skyriaus įskaitą.
   9. Tais atvejais, kai pasikeitė nario anketoje nurodyti duomenys (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefonai, pašto, elektroninio pašto adresai ir kt.) LKRKA PAS  narys privalo apie tai nedelsdamas pranešti LKRKA PAS štabo viršininkui. Pakeitimus nario anketoje (įskaitos lape) daro štabo viršininkas ar ji paskirtas atsakingas už narių apskaitą asmuo.


                                                      III. NARIO MOKESČIO MOKĖJIMAS

     10. Nario mokesčio (stojamojo ir nario) dydį nustato visuotinis susirinkimas. Stojamasis mokestis yra vienkartinis mokestis, nario – metinis mokestis.
            11. Nario mokestis gali būti mokamas į LKRKA PAS kasą grynais (per iždininką) arba pervedant pinigus į LKRKA PAS sąskaitą banke. Mokėjimo rekvizitus nariams pateikia LKRKA PAS iždininkas.
       12. Metinį nario mokestį LKRKA PAS narys privalo sumokėti ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 dienos. LKRKA PAS garbės nariai jokio mokesčio nemoka.

                       IV. NARIO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, KEITIMO, GRĄŽINIMO, APSKAITOS IR         SAUGOJIMO TVARKA

13. Nario pažymėjimas (toliau – pažymėjimas) yra dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo yra LKRKA PAS narys. Jokių kitų papildomų teisių fiziniams ar juridiniams asmenims pažymėjimo savininkas neįgyja.
14. Pažymėjimas išduodamas 5 metams į narius priimtam (garbės nario statusą įgijusiam) asmeniui. Naujas pažymėjimas išduodamas pasikeitus nario pavardei, pasibaigus pažymėjimo galiojimo laikui, pametus, sugadinus, bei kitais praradimo atvejais.
15. Visus reiklaus, susijusius su naryste tvarko LKRKA PAS štabo viršininkas ar jo paskirtas asmuo. Paprastai jis tuo pačiu atsako ir už narių apskaitos tvarkymą bei rūpinasi pažymėjimų blankų užsakymų, gamyba, apskaita, išdavimu, grąžinimu, naikynimu, antspaudų pažymėjimams saugojimu ir kt.. 
16. Tikrojo ir garbės nario pažymėjimo blankus (jų aprašymus, pavyzdžius) tvirtina LKRKA PAS (LKRKA) taryba.
17. Pažymėjimus pasirašo LKRKA PAS pirmininkas, jis patvirtinamas pažymėjimams skirtu antspaudu, spaudžiamu apatinėje averso dalyje (priklausomai nuo pažymėjimo formos ant fotonuotraukos ir ant  pirmininko parašo arba kitur). Po to pažymėjimas laminuojamas.
18. Pažymėjimų apskaita tvarkoma Pažymėjimų išdavimo sąraše (el. registre) arba knygoje. Jame nurodoma: pažymėjimo numeris, išdavimo data, kam jis išduotas, galiojimo laikas, žyma apie pažymėjimo grąžinimą ir sunaikinimą. Pažimėjimo išdavimo metu patikslinami asmens duomenis.
19. Pažymėjimas yra LKRKA nuosavybė. LKRKA PAS nariui išstojant iš LKRKA PAS, pažymėjimą jis privalo grąžinti LKRKA PAS štabo viršininkui, kuris vėliau perduoda jį atsakingam už narių apskaitą asmeniui. 
20. LKRKA PAS narys asmeniškai atsako už pažymėjimo saugojimą. Pažymėjimą praradus ar sugadinus, išsiaiškinamos aplinkybės ir išduodamas kitas pažymėjimas. LKRKA PAS nario prašyme išduoti naują pažymėjimą turi būti nurodytos praradimo, sugadinimo ar kito įvykio, kurio metu buvo prarastas pažymėjimas, aplinkybės.
21. Jeigu išstojęs arba pašalintas LKRKA PAS narys negrąžina pažymėjimo, atsakingas už narių apskaitą asmuo privalo imtis priemonių, kad pažymėjimas būtų grąžintas.
22. Tais atvejais, kai baigiasi pažymėjimo galiojimo laikas, LKRKA PAS narys privalo iš anksto, (bet ne vėliau kaip dvi savaitės iki pažymėjime nurodytos galiojimo datos), LKRKA PAS tarybai pateikti prašymą dėl naujo pažymėjimo išdavimo.

V. IŠSKIRTINĖS SĄLYGOS PRIĖMIMO Į  LKRKA PAS NARIUS-KANDIDATUS IR LAIKINAS PAREIGŲ ATLIKIMAS, NARIO RĖMĖJO TARNYBINIS LAIPSNIS

23. Išskirtiniais atvejais gali būti priimti į narius nepilnamečiai vaikai nuo 10 metu. Jie yra vadinami nariais- kandidatais. Nepilnamečiai vaikai nuo 10 iki 18 metų, norintis tapti asociacijos nariais-kandidatais, su prašymu ir kitais dokumentais, turi pateikti tėvų arba rūpintojų sutikimą ir LKRKA PAS nario sutikus atlikti jo priežiūrą užsiėmimų metų pasižadėjimas.

 24.  Nariai rėmėjai turi teisę nešioti savo tarnybos laipsnio simbolį prie lauko aprangos       

 

   

Naujienos

Nauja  
      IT administratorius.png           url.png
           Prisijunkti  čia

      Gismeteo.lt -ORAI

            lkrka_zenkliukas.jpg  
    imgres.jpg
     01mt7z1388.jpg
     kelione-71105170.jpg
      20160217_173945 (2).jpg
     koncertine_istaiga_panevezio_garsas.jpg
   
   14908246_770531099751640_3360426814771797025_n.jpg

   as.jpg
   
  https://day.lt/diena/

               logo.gif
  KAM aktuali informacija ČIA
    
 Reikalinga kiekvienam ČIA   
    P
                         Picture
    
   10858498_965282693499188_1171282861872239694_n.jpg
  
  


Informacija trumpai

Draugai

 
ranku-paspaudimas-54db3b0dde8be.jpg

12115739_1148771588485524_1967939321614205144_n.jpg


  aks-zenkas.jpg
 Atsargos karininkų sąjunga
 http://lkakspanevezys.fweb.lt/
  
     LOGO-horizontal.png
  https://www.sauliusajunga.lt/
alfonso-smetonos-sauliu-5-oji-rinktine/


  lnva.jpg
 
Lietuvos nacionalinė karių 
ir veteranų asociacija

 


  mindaugo husaru bataliono.jpg
 
Mindaugo batalionas

   934957_279362402203690_2049849038_n.jpg
 
Lietuvos gynybos blogeris
 
     logo.png
  http://www.lpveteranai.lt
 Lietuvos policijos veteranų 
  asociacija